preloader

Bergen

Norway
Logo Bir

Partner in HOOP

BIR is Norway’s second largest waste management company and is responsible for waste handling from 356,000 inhabitants in the municipalities owning BIR.

european-union

Circular economy in Bergen

Bergen is a world heritage city nestled between seven mountains in Western Norway. The waste management company BIR is responsible for waste handling in Bergen and its six surrounding municipalities, serving over 350,000 inhabitants. BIR has been collecting commercial food waste separately since the 1970s, and has started food waste collection from households. Currently, biowaste is converted into compost and biogas outside the Bergen region, but BIR aims for regional and circular utilisation.

046-norway

Håndtering av bioavfall i Bergensregionen

Bergen er en verdensarvby som ligger mellom syv fjell på Vestlandet. Renovasjonsselskapet BIR er ansvarlig for avfallshåndteringen i Bergen og seks omkringliggende kommuner, med til sammen over 350 000 innbyggere. BIR har hatt separat utsortering av matavfall fra næringsvirksomheter siden 70-tallet, og har startet separat innsamling av matavfall fra husholdningene. Foreløpig behandles bioavfallet ved komposterings- eller biogassanlegg utenfor Bergensregionen, men BIR har et mål om regional og sirculær utnyttelse av disse ressursene.

Facing similar challenges in your region? Join our network to exchange solutions.

Ambition in HOOP

In line with their corporate strategy based on circular economy, BIR’s vision is to upcycle food waste into new food for regional utilisation. BIR Bedrift are already working with startup companies to test the processing of food resources from the commercial market into feed for insects and micro algae. The aim is that insects and algae products, containing high-quality protein and omega 3, can be used as feed for salmon. BIR is also planning a bio park, where start-ups can exchange and develop knowledge and make an industrial symbiosis with biological waste fractions and residues. Within the HOOP project, BIR aims to foster structured development and investments in these and other circular bioeconomy initiatives.

Ambisjon i HOOP

I samsvar med konsernstrategien som baserer seg på sirkulærøkonomi, har BIR en visjon om å oppsirkulere matavfall til ny mat gjennom regional utnyttelse. BIR Bedrift samarbeider allerede med oppstartsselskaper for å teste prossesering av matressurs fra bedriftsmarkedet til fôr for insekter og mikroalger. Målet er at insekt- og algeprodukter, som inneholder høyverdig protein og omega 3, kan brukes som fôr til laks. BIR planlegger også en biopark hvor oppstartsselskaper kan utveksle og utvikle kunnskap og danne en industriellsymbiose med biologiske avfallsfraksjoner og rester. I HOOP prosjektet har BIR et mål om å fremme strukturert utvikling og investering i disse og andre sirkulære bioøkonomiske initiativer.

I Bergensregionen og vil engasjere deg?

Waste collection by BIR in Bergen, Norway – BIR.

Separately collected food waste in Bergen, Norway – BIR.

Manually sorting organic waste in Bergen, Norway – BIR.

Photo Galleries

Bergen in numbers

15,100 tonnes

Estimated amount of household food waste per year

1977

Year that BIR began separate collection of commercial food waste

€3 million

Investment committed in the HOOP project

More than 200

Days of rain per year in Bergen!

Other Lighthouse Cities & Regions

Latest news

The HOOP Tales: Discover the biocircular journeys of our lighthouse cities and regions

Through the provision of Project Development Assistance (PDA), the HOOP project has supported 8 lighthouse cities and regions…

Next Event

HOOP Lunch Talks Season 3: Murcia´s Circular Economy StrategyHOOP Lunch Talks Season 3 :

27 June 2024

It is crucial to know the roadmap for our urban biowaste, for that, Murcia started a process of...